รายงานสรุปตัวชี้วัด

สรุปตัวชี้วัก ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่ม และตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ภารกิจ ประเด็น # ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตอบวิสัยทัศน์ ตรวจราชการ ผลงาน แหล่งข้อมูล กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
รวม
ส่วนกลาง
จังหวัด
85
7
78
86
7
79