ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๖ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพศชาย อายุ ๗๑ ปี ประวัติ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการวินิจฉัยโรค STEMI with complete heart block (ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องส่งไปทำ primary PCI (การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษา จึงได้ประสานงานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell๔๑๒ มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ต.ท.อภิชากร รักดี และ พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ จิตรแจ้ง และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์, นายอานนท์ เขื่อนคำ และนางสาวมินตรา ทับแสง และเมื่อเวลา ๑๖.๑๒ น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Loading

Scroll to Top