ประวัติโรงพยาบาลแม่สะเรียง

โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2477 เรียกในสมัยนั้นว่า “สุขศาลา” ตั้งอยู่ที่ ถนนวัยศึกษา มีห้องพักเจ้าหน้าที่อยู่ในอาคารประมาณปี พ.ศ. 2488 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีนายแพทย์ประจำ      
– ในปี พ.ศ. 2504 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ใหม่ ซึ่งบริการรับผู้ป่วยได้ประมาณ 10 เตียง และมีบ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 หลัง และภายหลังได้รับจัดสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 หลังต่อมาได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
– ปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ มีแพทย์ประจำ 2 คน
– ปี พ.ศ. 2522 ได้ทำการย้ายที่ตั้งมาอยู่บริเวณ เลขที่ 74 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 1563 แปลนสถานีอนามัยชั้น 1 และตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง เลขที่ 2022 บนพื้นทั้งหมด 8 ไร่ 34 ตารางวา
– ปี พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลอีก 24 ไร่  ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน
– ปี พ.ศ. 2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยการแปรญัตติให้ขยายและยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
– ปี พ.ศ. 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ขยายและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  90 เตียง และมีขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้ถึง 120 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ปี 2540 – 2544) โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้รับการพิจารณาให้มีการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่
– ปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการ 1 ตุลาคม 2561 และได้รับการสนับสนุนจากชาวแม่สะเรียง อำเภอใกล้เคียง และผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลของบ้านเรา ดังนี้
* โครงการ “ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน” มอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 445,212 บาท
* งาน “วิ่งเพื่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง” มอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 700,153 บาท
* โครงการ “ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง” มอบรายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 10,653,031 บาท
– ปี พ.ศ. 2562 ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง ทำการเปิดบริการ CT SCAN และหน่วยไตเทียม เพื่อรองรับจำนวนผู้บริการที่มากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการอื่นๆ และยังสามารถเป็นเหล่งรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเพื่อมารับบริการดังกล่าวอีกด้วย

รายนามแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งและรายนามผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ปี พ.ศ.2489

นายแพทย์สุวิทย์ พันธมุข

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ.2489
ปี พ.ศ. 2503

นายแพทย์สมพงษ์     จิตการุณ

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2503
ปี พ.ศ. 2506

นายแพทย์จิตถวัลย์ ณ ลำพูน

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2506
ปี พ.ศ. 2509

นายแพทย์สุรพล เหล่าเจริญ       

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2509
ปี พ.ศ. 2512

นายแพทย์มานิตย์     ประพันธ์ศิลป์  

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2512
ปี พ.ศ. 2515

นายแพทย์ชัยวัฒน์    ศิริพงษ์             

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2518 – 2521

นายแพทย์ชัชวาล     ศิรินิรันดร์         

สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2518 – 2521
ปี พ.ศ. 2522 – 2523

นายแพทย์วิทยุค นามศิริพงศ์พันธ์

โรงพยาบาล 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2522 – 2523
ปี พ.ศ. 2524 – 2526

นายแพทย์บุญชัย      สมบูรณ์สุข       

โรงพยาบาล 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2524 – 2526
ปี พ.ศ. 2527 – 2529

นายแพทย์สุเทพ      วัชรปิยานันท์    

โรงพยาบาล 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2527 – 2529
ปี พ.ศ. 2530 – 2534

นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร 

โรงพยาบาล 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2530 – 2534
ปี พ.ศ. 2534 – 2535

นายแพทย์สมเกียรติ อัครศรีประไพ 

โรงพยาบาล 30 เตียง

ปี พ.ศ. 2534 – 2535
ปี พ.ศ. 2535 – 2542

นายแพทย์ธำรง       หาญวงศ์            

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2535 – 2542
ปี พ.ศ. 2542 – 2546

นายแพทย์ณรงค์     เห็นประเสริฐแท้

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2542 – 2546
ปี พ.ศ. 2546 – 2548

นายแพทย์สุเมธ      องค์วรรณดี

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2546 – 2548
ปี พ.ศ. 2548 – 2555

นายแพทย์เติมชัย    เต็มยิ่งยง

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2548 – 2555
ปี พ.ศ. 2555 – 2559

นายแพทย์วรัญญู    จำนงประสาทพร

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2555 – 2559
ปี พ.ศ. 2559 – 2564

นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ

โรงพยาบาล 90 เตียง

ปี พ.ศ. 2559 – 2564
ปี พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน

นายแพทย์บัณฑิต  ดวงดี

โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ปี พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน

Loading

Scroll to Top