วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ค่านิยม และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตดี ภาคีมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ และฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการตาม Service Plan ของโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. บริหารองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Hight Performance Organization)

ค่านิยม

S = Service mind   :  บริการด้วยใจ  
M = Mind Set  (Growth) : ทำได้
A = Accountability : รับผิดชอบ   
R = Response and Relationship : กระตือรือร้น และสัมพันธภาพที่ดี
T = Technology : ทันสมัย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริการและการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน (Service , ENV , ภาคีเครือข่าย)
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและองค์กร (Technology, MIS , IT)
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Man, Money ,Material)

Loading

Scroll to Top