การให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ห้องตรวจฉุกเฉิน

ให้บริการตรวจรักษา การช่วยชีวิตขั้นสูง แก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินคุกคามต่อชีวิต รวมไปถึง ผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญที่ต้องการความเร่งด่วนในการรักษา

สูตินรีเวช

 ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น
– ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์
– การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย
– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
– ตรวจความผิดปกติของปากมดลูก
– ตรวจมะเร็งเต้านม
– ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
– รักษาโรคของสตรี
– ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
– โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด
– ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช

ศัลยกรรม

 ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป รักษาและผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ทั่วไป ผ่าตัดเล็ก เช่น ตัดชิ้นเนื้อใต้ผิวหนัง ถอดเล็บ จี้หูด ผ่าตัดใหญ่ เช่น กระเพาะ ลำไส้ ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ตับ ถุงน้ำดี ริดสีดวง มะเร็งเต้านม คอพอก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่จะหายจากการผ่าตัดเร็วขึ้น และเจ็บแผลผ่าตัดน้อยลง

ทันตกรรม

1. งานทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
2. งานทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การผ่าฟันคุด ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งประเภทถอดได้และติดแน่น งานรักษาคลองรากฟัน
3. งานทันตกรรมป้องกัน เช่น เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์

อายุรกรรม

 บริการด้านอายุรกรรม
– ปวดหัว ไมเกรน เวียนหัว
– เครียด นอนไม่หลับ
– อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
– ไข้หวัดตามฤดูกาล, ไข้หวัดใหญ่, ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เจ็บคอ หายใจลำบาก
– ความดันเลือดสูง/ความดันเลือดต่ำ
– ไขมันในหลอดเลือด
– มือ เท้าบวม
– ปวดตามข้อ, ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็น รูมาตอยด์, เอส แอล อี
– โรคติดเชื้อที่พบบ่อย, ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น
– โรคมะเร็ง
– ฉีดยา, ฉีดวัคซีน

กุมารเวชกรรม

 แผนกกุมารเวชกรรมได้ให้บริการ ตรวจรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในเด็ก การวินิจฉัยโรค การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ การรับวัคซีนซีนในแต่ละช่วงวัยของเด็ก การรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก และการรับเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

SMC

จิตเวช

ตรวจสุขภาพ

เด็ก

ตรวจรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในเด็ก การวินิจฉัยโรค การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ การรับวัคซีนในแต่ละช่วงวัยของเด็ก การรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก และการรับเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

วัคซีน

วางแผนครอบครัว

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

– ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงพยาธิสภาพอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากโรคต่าง ๆ หรืออุบัติเหตุ โดยวิธีการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การใช้กายอุปกรณ์เสริมและเครื่องช่วยเดินที่เหมาะสม

แพทย์แผนไทย

บริการแพทย์แผนไทย
– นวดและประคบเพื่อการรักษา
– นวดกระตุ้นน้ำนม/นวดเปิดท่อน้ำนม
– ทับหม้อเกลือ (ฟื้นฟูหลังคลอด)
– อบสมุนไพร
– รักษาจ่ายยาสมุนไพร
– พอกเข่าลดปวด
บริการแพทย์ทางเลือก **วันอังคาร : เพิ่ม งานบริการฝังเข็ม**

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 • ผู้ป่วยรายใหม่
 • ผู้ป่วยรายเก่า มีใบนัด
 • ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น
 • ผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป – ประจำปี
 • ขอใบรับรองแพทย์

ผู้ป่วยรายใหม่

ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
( มีห้องตรวจเฉพาะทาง เฉพาะโรค เปิดให้บริการ )
– ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดสัญญาณชีพ
– รอพยาบาลเรียกคิวซักประวัติ
– รอพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
– หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
– ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
– ติดต่อ เอกซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ ……….. ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
**จากนั้นกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
– เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล
– กรณีที่แพทย์ไม่มีการนัดดูอาการ นำใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
– ในกรณีที่มีใบนัด ให้ติดต่อช่อง 33 เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
– รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร

ผู้ป่วยรายเก่า มีใบนัด

**กรณีมาตรวจตรงวันนัด**
ไม่มีเจาะเลือด-เอกซเรย์ก่อนพบแพทย์
-ยื่นบัตรประชาชนและใบนัด เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดสัญญาณชีพ
-รอพยาบาลเรียกคิวซักประวัติ
-รอพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
-หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
-ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
-ติดต่อ เอกซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ ……….. ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
-จากนั้นกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
**เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล
-กรณีที่แพทย์ไม่มีการนัดดูอาการ นำใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-ในกรณีที่มีใบนัด ให้ติดต่อช่อง 33 เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร 

 
**กรณีมาตรวจตรงวันนัด**
มีเจาะเลือด-เอกซเรย์ก่อนพบแพทย์
-ยื่นบัตรประชาชนและใบนัด เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดสัญญาณชีพ
-ปฏิบัติตามใบนำทาง (สีฟ้า) ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
-ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
-ติดต่อ เอกซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ ……….. ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
-ติดต่อ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเบอร์ …………… ชั้น ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
-รอพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
**เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล
-กรณีที่แพทย์ไม่มีการนัดดูอาการ นำใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-ในกรณีที่มีใบนัด ให้ติดต่อช่อง 33 เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร

ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น **เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง**

โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
-ยื่นบัตรประชาชน พร้อมใบส่งตัว (กรุณาถ่ายสำเนาใบส่งตัวไว้) เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและวัดสัญญาณชีพ
-รอพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
-หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
-ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
-ติดต่อ เอกซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ ……….. ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
-จากนั้นกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
-เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล
-กรณีที่แพทย์ไม่มีการนัดดูอาการ นำใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-ในกรณีที่มีใบนัด ให้ติดต่อช่อง 33 เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางยื่นรับยาช่องเบอร์ 7
-รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน และ ผู้ประสบอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

**ตรวจรักษา ณ ห้องตรวจฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก   เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง**
-ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ  ซักประวัติ  ประเมินอาการและสัญญาณชีพ ณ จุดคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 
-พยาบาลจะทำการประเมินความเร่งด่วน เรียงลำดับตามนี้
ระดับ 1  Resuscitation – ผู้ป่วยวิกฤต ต้องรับการช่วยชีวิตทันที
ระดับ 2  Emergency – ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 15 นาที
ระดับ 3  Urgency – ผู้ป่วยเร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 30 นาที
ระดับ 4  Less Urgency – ผู้ป่วยเร่งด่วน อาการไม่รุนแรง ตรวจรักษาภายใน 60 นาที
ระดับ 5  Non Urgency – ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 120 นาที
-แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซักประวัติ ประเมินอาการและตรวจร่างกาย
-พยาบาลทำหัตถการตามแผนการรักษา หรือส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)
-ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ประเมินอาการและตรวจร่างกาย เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม (ถ้ามี)
-สังเกตอาการและสัญญาณชีพ
-กรณีนอนโรงพยาบาล พยาบาลหน่วยตรวจฉุกเฉินจะประสานงานกับหอผู้ป่วย แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เปลนำผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยนั้นๆ
-กรณีอาการทุเลา และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ พยาบาลจะให้คำแนะนำ ออกใบนัด(ถ้ามี) และใบนำทางสีฟ้า เพื่อให้ท่านไปติดต่อชำระค่ารักษาและรับยา-อุปกรณ์
-ติดต่อชำระค่ารักษาพยาบาล ณ ห้องชำระเงิน ช่องเบอร์ 8 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก
-รอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร ณ ห้องยา เบอร์ 7 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก

ตรวจสุขภาพทั่วไป – ประจำปี

-ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้นติดต่อห้องตรวจ สุขภาพ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
พุธ – พฤหัสบดี  เปิดให้บริการ 08.30 – 15.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การขอใบรับรองแพทย์

-ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก จากนั้นติดต่อห้องตรวจ สุขภาพ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
พุธ – พฤหัสบดี  เปิดให้บริการ 08.30 – 15.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางการออกตรวจ

 • วันจันทร์
 • วันอังคาร
 • วันพุธ
 • วันพฤหัสบดี
 • วันศุกร์
 • ตารางออกตรวจ (SMC)

สูตินรีเวชกรรม

ศัลยกรรม

อายุรกรรม

กุมารเวชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คลินิกโรคหอบหืด

สูตินรีเวชกรรม

ศัลยกรรม

อายุรกรรม

กุมารเวชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

คลินิกโรคเบาหวาน

ศัลยกรรม

อายุรกรรม

กุมารเวชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

คลินิก โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

คลินิกวัณโรคและโรคเรื้อน

สูตินรีเวชกรรม

ศัลยกรรม

อายุรกรรม

กุมารเวชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

คลินิกจิตเวช

คลินิก โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

คลินิกวาร์ฟาริน

สูตินรีเวชกรรม

ศัลยกรรม

อายุรกรรม

กุมารเวชกรรม

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

คลินิกจิตเวช

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

คลินิก โรคไตเรื้อรัง

คลินิก NCD PCU

เพิ่มเติม

ข่าวสารสำหรับประชาชน

 • ข่าวสารสุขภาพ
 • สื่อและมัลติมีเดีย

Loading

Scroll to Top