ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายนามแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

และรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง

1. นายแพทย์สุวิทย์ พันธมุข ปี พ.ศ. 2489               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
2. นายแพทย์สมพงษ์     จิตการุณ              ปี พ.ศ. 2503              สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
3.  นายแพทย์จิตถวัลย์ ณ ลำพูน ปี พ.ศ. 2506               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
4. นายแพทย์สุรพล เหล่าเจริญ         ปี พ.ศ. 2509              สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
5. นายแพทย์มานิตย์     ประพันธ์ศิลป์    ปี พ.ศ. 2512                สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
6. นายแพทย์ชัยวัฒน์    ศิริพงษ์               ปี พ.ศ. 2515               สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
7. นายแพทย์ชัชวาล     ศิรินิรันดร์           ปี พ.ศ. 2518 - 2521      สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
8. นายแพทย์วิทยุค นามศิริพงศ์พันธ์ ปี พ.ศ. 2522 - 2523      โรงพยาบาล 30 เตียง
9. นายแพทย์บุญชัย      สมบูรณ์สุข         ปี พ.ศ. 2524 - 2526      โรงพยาบาล 30 เตียง
10. นายแพทย์สุเทพ      วัชรปิยานันท์      ปี พ.ศ. 2527 - 2529      โรงพยาบาล 30 เตียง
11. นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร   ปี พ.ศ. 2530 - 2534      โรงพยาบาล 30 เตียง
12. นายแพทย์สมเกียรติ อัครศรีประไพ   ปี พ.ศ. 2534 - 2535      โรงพยาบาล 30 เตียง
13. นายแพทย์ธำรง       หาญวงศ์              ปี พ.ศ. 2535 - 2542      โรงพยาบาล 90 เตียง
14. นายแพทย์ณรงค์     เห็นประเสริฐแท้  ปี พ.ศ. 2542 - 2546     โรงพยาบาล 90 เตียง
15. นายแพทย์สุเมธ      องค์วรรณดี ปี พ.ศ. 2546 - 2548    โรงพยาบาล 90 เตียง
16. นายแพทย์เติมชัย    เต็มยิ่งยง ปี พ.ศ. 2548 - 2555 โรงพยาบาล 90 เตียง
17. นายแพทย์วรัญญู    จำนงประสาทพร ปี พ.ศ. 2555 - 2559 โรงพยาบาล 90 เตียง 
18. นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ปี พ.ศ. 2559 - โรงพยาบาล 90 เตียง