รูป
ที่อยู่:
74 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง

แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
58110
ไทย
โทรศัพท์:
053 - 681032 - 4
โทรสาร:
053 - 681035