มาตรการ/ขอความร่วมมือ

ประกาศ งดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป คลินิกนอกเวลาราชการ

8 4 63 1