coronavirus 001

สถานการณ มาตรการ150463 กฎหมาย 1 ขอแนะนำ 191 2 สอ 191

ข้อสั่งการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19

ประกาศ

 

 

ประกาศจังหวัด

 

 

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 9)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 8)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 7)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 5)(เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 4)(เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ฉบับที่ 1)

 

 

คำสั่งจังหวัด

 

 (07/02/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 206/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(05/03/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 400/2563 การดำเนินการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อ
(20/03/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 517/2563 การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการชั่วคราว
(01/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 682/2563 การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(09/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 737/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
(11/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 751/2563 การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
(14/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 780/2563 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(29/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 904/2563 ขยายกำหนดเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(30/04/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 906/2563 การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(02/05/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 938/2563 การเปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(28/05/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1084/2563 ยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และให้ผู้ประกอบการโรงแรมมีมาตรการป้องกันโรค
(14/06/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1211/2563 การเปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
(01/07/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1338/2563 การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(01/09/2563) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1769/2563 การระงับการเดินทาง เข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า