ประกาศเฉพาะกิจ

โรงพยาบาลแม่สะเรียงจะเปิดให้บริการ คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

โรงพยาบาลแม่สะเรียงจะเปิดให้บริการ

คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

ติดต่อจุดคัดกรองอาาคารผู้ป่วยนอก (OPD)

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 - 16.00 น.)